Użyj kodu HOLIDAY i zyskaj 15% zniżki do końca kwietnia 2018r.
PL  |  EN

+48 22 205 50 55

Wyjeżdżasz za granicę? Kup ubezpieczenie podróżne i zyskaj!

  • pokrycie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie bagażu, a także odwołania i opóźnienia lotu
  • natychmiastową pomoc assistance
Użyj kodu HOLIDAY i zyskaj 15% zniżki do końca kwietnia 2018r.

Korzyści

Warianty

Wybierz najlepszy wariant dla siebie

Skorzystaj z dodatkowych pakietów

Zgłoszenie i likwidacja szkody

Jak zglosić szkodę?

Najczęściej zadawane pytania

  Zobacz wszystkie pytania >

Ważne informacje

Warto wiedzieć

Ochrony Ubezpieczeniowej udziela Europ Assistance S.A. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Świat bez granic” oraz Karcie produktu ubezpieczenia podróżnego „Świat bez granic” dostępnych poniżej w zakładce Ważne dokumenty. Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz Europ Assistance S.A. wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11120807/A.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej. Bank działa na rzecz wielu Ubezpieczycieli – szczegółowe informacje są dostępne w Banku na życzenie Klienta.

Zakres obowiązków Banku obejmuje w szczególności informowanie Ubezpieczających o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach zawarcia Umowy. Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.


Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela:

  • Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe na terytorium Polski, na terenie kraju rezydencji oraz kraju, którego obywatelstwo posiada Ubezpieczony.
  • Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona, np. ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek umyślnego lub rażąco niedbałego działania Ubezpieczonego.
  • Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela została opisane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Świat bez Granic” aktualnych na dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia (dalej "OWU"). Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient powinien zapoznać się z OWU.

Kontakt

Pomoc w nagłych przypadkach

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia należy skontaktować się z czynnym 24/7 Centrum Alarmowym Europ Assistance pod numerem: +48 22 205 50 55 (opłata według aktualnej taryfy operatora).

Europ Assistance Polska Sp. z o. o. Ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

Ubezpieczenie Świat bez granic

Cel Twojej podróży?

Termin

Liczba osób do ubezpieczenia

+ -
+ -
+ -